Almene betingelser for køb ved Danish Comfort

1. Aftalegrundlag

1.1 Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser.

2. Pris

2.1 Priser og tilhørende oplysninger angivet i prislister anses altid for vejledende og er oplyst uden levering og montering medmindre andet konkret er angivet.

2.2 Såfremt der inden levering fra sælgers leverandør indtræder prisforhøjelser, forhøjede toldafgifter eller andre afgifter, vil dette forhøje varens pris tilsvarende.

3. Specialfremstilling af varen

3.1 Køber afholder sælgers omkostninger til eventuel speciel tilpasning/modifikation af varen.

3.2 Varer, der er hjemtaget specielt til køber, sælges ikke på prøve eller modtages retur.

3.2 Køber afholder produktionsomkostninger på varer, der skal specialfremstilles efter købers anvisninger.

3.3 Specialfremstillede varer sælges ikke på prøve og modtages ikke retur.

3.4 Såfremt ændring af specifikationer forsinker varens levering, er sælger berettiget til at forlænge leveringstiden i forhold til den oprindeligt aftalte leveringstid.

4. Køb på prøve

4.1 Køb på prøve kan kun ske i henhold til udtrykkelig skriftlig aftale med sælger.

4.3 Varer til afprøvning vil blive faktureret med returret anført på fakturaen.

4.4 Returnering af prøvevarer skal ske i original emballage. Returnering af varen sker for købers regning og risiko.

4.5 Køberen hæfter for at varen tilbageleveres i samme stand som ved modtagelse. Modtages varen retur i beskadiget stand, er køber forpligtet til at godtgøre sælgerens udbedringsomkostninger. Godtgørelse sker efter gældende listepris eller sælgers fremlæggelse af bevis for omkostninger til udbedring.

5. Levering

5.1 Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

5.2 Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en sådan leveringsklausul, anses levering for sket “Ex Works”. Emballage beregnes særskilt medmindre andet er aftalt.

5.3 Leverer sælger ikke inden for aftalt leveringstid, kan køber skriftligt overfor sælger fastsætte en rimelig endelig leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for denne frist, kan køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til sælger. Kun såfremt forsinkelsen skyldes sælgers fejl eller forsømmelse, har køber endvidere krav på en erstatning, som aldrig kan overstige meromkostningerne ved køb af en tilsvarende vare fra anden side og som ikke kan omfatte driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Erstatningen kan heller aldrig overstige den aftalte købesum.

5.4 Er der aftalt successiv levering, bliver hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Mangler ved en delleverance giver derfor ikke køber hjemmel til at annullere den ordre, som varen er en delleverance af.

6. Returret og købers modtagelse af varen

6.1 I overensstemmelse med dansk rets almindelige regler har køber ikke ret til at returnere en vare, hvis dette ikke udtrykkeligt er aftalt med sælger. Returnerer køber alligevel en varer uden forudgående aftale med sælger, sker dette for køberens regning og risiko.

6.2 Er køber forhindret i eller nægte at modtage den aftalte vare indenfor den aftalte leveringstid, anses levering for at have fundet sted på det aftalte leveringstidspunkt. Alle omkostninger i forbindelse med leveringen, afholdes af køber.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Betaling skal ske inden for den af sælgeren oplyste betalingsfrist og på den måde, sælger har oplyst. Overskrides betalingsfristen tilskrives køber 1,5% i morarente for hver påbegyndt måned betalingsfristen overskrides.

8. Ejendomsforbehold

8.1 Den leverede vare er at betragte som sælgers ejendom indtil køber har modtaget fuld betaling herfor.

9. Udfaldsprøver

9.1 Har køber forud for levering modtaget og godkendt en udfaldsprøve af det produkt, der senere skal leveres, kan køber ved endelig levering ikke påberåbe sig reklamationsret over fejl og mangler, såfremt den leverede varer er af samme standard som den godkendte udfaldsprøve.

10. Patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret m.v.

10.1 Hvis køber til sælger udleverer tegninger, modeller eller andre anvisninger til brug for sælgers udvikling og fremstilling af et ønsket produkt, er ansvaret for krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret el.lign alene købers ansvar. Køber er forpligtet til at godtgøre sælgeren alle omkostninger og skader, som påføres sælger i denne forbindelse ved krav fra tredjemand og i anledning af tvister herom.

8. Ejendomsforbehold

8.1 Den leverede vare er at betragte som sælgers ejendom indtil køber har modtaget fuld betaling herfor.

9. Udfaldsprøver

9.1 Har køber forud for levering modtaget og godkendt en udfaldsprøve af det produkt, der senere skal leveres, kan køber ved endelig levering ikke påberåbe sig reklamationsret over fejl og mangler, såfremt den leverede varer er af samme standard som den godkendte udfaldsprøve.

10. Patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret m.v.

10.1 Hvis køber til sælger udleverer tegninger, modeller eller andre anvisninger til brug for sælgers udvikling og fremstilling af et ønsket produkt, er ansvaret for krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret el.lign alene købers ansvar. Køber er forpligtet til at godtgøre sælgeren alle omkostninger og skader, som påføres sælger i denne forbindelse ved krav fra tredjemand og i anledning af tvister herom.

11. Mangler

11.1 Forbrugerkøb

11.1.1 Nærværende punkt gælder alene ved køb når køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv (forbrugerkøb).

11.1.2 Sælger er kun ansvarlig for mangler ved varen såfremt manglen var til stede på leveringstidspunktet.

11.1.3 Sælger påtager sig intet ansvar for fejl og mangler, der kan tilskrives købers manglende iagttagelse af sælgers anvisninger for korrekt håndtering eller opbevaring af varen.

11.1.4 Såfremt køber inden for 6 måneder efter levering fremsætter reklamation, formodes manglen at have været til stede på leveringstidspunktet medmindre den er uforenelig med varens art.

11.1.5 Såfremt køber fremsætter reklamation over mangler senere end 6 måneder efter levering, påhviler det køber at bevise, at manglen ikke er opstået senere end 6 måneder efter levering og ikke kan henføres til købers manglende iagttagelse af sælgers anvisninger, jf. stk. 11.1.3.

11.1.6 Såfremt køber ikke inden for 24 måneder efter levering overfor sælger påberåber sig en mangel, bortfalder købers ret til at reklamere over varen.

11.1.7 Sælger kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsskader eller andet indirekte tab på grund af mangler ved varen.

11.2 Handelskøb

12.2.1 Sælger er kun ansvarlig for mangler ved varen, hvis manglen var til stede på leveringstidspunktet.

11.2.2 Ved reklamation påhviler det køber at bevise, at varen var behæftet med fejl på leveringstidspunktet.

11.2.3 Sælger kan ikke stilles til ansvar til fejl og mangler, der skyldes forkert håndtering, behandling eller brug af varen efter denne er kommet i købers varetægt.

11.2.4 Ønsker køber at reklamere over fejl og mangler ved varen, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til sælger senest 24 måneder efter levering. Herefter kan sælger ikke længere påberåbe sig reklamation over vares art.

11.2.5 Køber kan kun tilbagekalde sin ordre, såfremt sælger ikke er i stand til at udbedre en eventuel reklamation inden for en rimelig frist i hvilket tilfælde køber kan afkræve sælger erstatning, der under ingen omstændigheder kan overstige købesummen for den leverede vare.

11.2.6 Sælger kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsskader eller andet indirekte tab på grund af mangler ved varen.

12. Produktansvar

12.1 Sælger er ansvarlig for produktet i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Produktansvarsloven. Disse kan ikke fraviges ved aftale og sælger kan ikke pålægges ansvar for produktskader opstået på andet grundlag. Produktansvaret kan ikke overskride sælgers produktansvarsforsikring.

12.2 Sælger kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsskader eller andet indirekte tab med henvisning til produktansvar.

12.3 I den udstrækning, sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset til efter pkt. 12.1 og 12.2.

12.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold produktansvarsloven, er køber og sælger gensidigt forpligtet til at informere den anden part herom.

12.5 Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den retsinstans, der behandler et erstatningskrav rejst mod én af parterne på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

13. Lovvalg og værneting

13.1 Eventuelle tvistigheder afgøres efter Dansk Rets regler ved retten i Viborg som aftalt værneting.